Copyright C 2021 by "REVELS"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: revels@revels.sk
Suite 101, 1220 West Market Street
Wilmington, Delaware  U.S.A. 19901
Tel: 1-302-123-7777
SLUŽBY
Vitajte na stránkach spoločnosti REVELS
V rámci rozšírenia ponúkaných činností 
a služieb v oblasti elektrických
zariadení, naša spoločnosť investovala
do zakúpenia novej prístrojovej
techniky na testovanie metalických a
optických dátových sietí - prístroj
spoločnosti  Ideal Networks typ. 
SignalTEK NT, aby sme pokryli
požiadavky zákazníkov pri budovaní
miestnych dátových sietí
NOVINKY
Naša spoločnosť sa zaoberá riešeniami v
oblasti montáží, opráv, údržby, meraní,
technických diagnostík, technických
auditov, revízii , odborných prehliadok a
odborných skúšok na vyhradených
technických zariadeniach elektrických,
ako aj určených technických
zariadeniach elektrických na dráhach
bez obmedzenia napätia.
Spoločnosť REVELS sa od roku 2007 zaoberá činnosťami na elektrických
zariadeniach.
V súčasnosti Vám ponúkame vykonávanie nasledovných činností:

Tieto činnosti sme oprávnení vykonávať na vyhradených technických
zariadeniach elektrických v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. v znení
neskorších predpisov a na určených technických zariadeniach
elektrických na dráhach v zmysle vyhl. 205/2010 Z. z. a zákona o
dráhach 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
REVELS s.r.o.
Pod Hájom 952/1
Dubnica nad Váhom

info:  revels@revels.sk

SPOLOČNOSŤ
REVELS s.r.o., Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36746746; DIČ: 2022329650; IČ DPH: SK2022329650;
zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 17589/R
KONTAKTY
mail: revels@revels.sk
Technické a technologické audity elektrických zariadení
Montáže, údržbu, opravy
Komplexné rekonštrukcie
Projektovanie elektrických zariadení
Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)
Diagnostiky elektrických zariadení, merania
Lokalizáciu zemných káblových vedení NN
Merania VN káblových vedení do 45kV 0,1Hz AC a 110kV DC vrátane lokalizovania plášťových porúch
Inžiniering stavieb elektrických zariadení
Poradenstvo v oblasti elektrotechniky a energetiky