You are here:

Manažérsky systém

Naša spoločnosť postupne od roku 2015 zaviedla, prevádzkuje a udržiava certifikovaný systém manažérstva kvality, manažérstva environmentu, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a systém protikorupčného manažérstva. Tieto systémy tvoria integrovaný manažérsky systém, podľa ktorého sa naša spoločnosť riadi.

 

V súčasnosti máme certifikované nasledovné systémy:

systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015

systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018

antikorupčný manažérsky systém podľa normy ISO 37001:2016

Systém manažérstva máme certifikovaný a overený certifikačnou spoločnosťou QSCert, spol. s r.o., Zvolen, akreditačná značka SNAS 091/R-129.