You are here:

Oprávnenia

Činnosti ako odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, opravy, údržby, rekonštrukcie a montáže týchto zariadení vykonávajú naši pracovníci na základe oprávnenia vydaného Technickou inšpekciou, a.s. so sídlom Trnavská cesta 56 , Bratislava v rozsahu E1 elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov pre triedy objektov A a B – objekty bez nebezpečenstva výbuchu a s nebezpečenstvom výbuchu.

Na základe oprávnenia vydaného Dopravným úradom, so sídlom Letisko M. R. Štefánika, Bratislava vykonávame určené činnosti na elektrických zariadeniach – montáž, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie  v rozsahoch E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13 podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o dráhach a podľa vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov