You are here:

Služby

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (VTZ) v priestoroch bez nebezpečenstva alebo s nebezpečenstvom výbuchu bez obmedzenia napätia a bleskozvodov podľa požiadaviek zákona č. 124/2006 Z.z., ( Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) a vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ( Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia ) v znení neskorších prepisov a príslušných technických noriem a predpisov.
 • Revízie určených technických zariadení elektrických (UTZ) v priestoroch bez nebezpečenstva alebo s nebezpečenstvom výbuchu v rozsahoch zariadení E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13 na železničných, električkových a trolejbusových dráhach, podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. ( Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach) a zákona č. 513/2009 Z. z. ( Zákon o dráhach a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov ) v znení neskorších predpisov a príslušných technických noriem a predpisov.
 • Odborné prehliadky a skúšky – revízie elektrických zariadení plavidiel vnútrozemskej plavby dozorovaných spol. Slovenský LLOYD spol. s r.o., Bratislava, podľa predpisov pre klasifikáciu a stavbu lodí vnútrozemskej plavby – časť: IX. Elektrické zariadenia, časť: X. navigačné zariadenia a signálne prostriedky a časť: XI. Rádio zariadenia a príslušných technických noriem a predpisov.
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických podľa zákona č. 51/1988 Z. z., ( Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ) v rozsahu zariadení E2 – technické zariadenie elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu, bod C6 – Ostatné objekty na povrchu a príslušných technických noriem a predpisov
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania podľa požiadaviek STN 33 1600:1996 vrátane vedenia evidencie
 • Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas používania podľa požiadaviek STN 33 1610:2002 vrátane vedenia evidencie
 • Revízie elektrických a elektricko-plynových zváracích zariadení a agregátov podľa požiadaviek STN EN 60974-4:2017 Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 4: Pravidelné prehliadky a skúšky
 • kontroly a opakované skúšky elektrického zdravotníckeho elektrického prístroja (ME
  prístroj), alebo systému (ME systém) v prevádzke podľa STN EN 62353:2015 ( Zdravotnícke elektrické prístroje. Opakované skúšky a skúšky po oprave zdravotníckych elektrických prístrojov) u ME prístrojov v súlade s STN EN 60601-1:2009 (Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti )
 • Vypracovanie projektových a technických dokumentácii vyhradených technických zariadení elektrických umiestnených v priestoroch bez nebezpečenstva alebo s nebezpečenstvom výbuchu bez obmedzenia napätia a bleskozvodov, silnoprúdové a slaboprúdové inštalácie pre všetky typy objektov, distribučné a odberateľské transformačné stanice, distribučné rozvody VN a NN, bleskozvody a uzemnenia vrátane príslušných požadovaných výpočtov, výpočet a návrh osvetlenia objektov, verejného osvetlenia apod. Dokumentáciu vypracovávame vo všetkých stupňoch (DUR, DSP, DRS, DSV) podľa požiadaviek zákazníka. zodpovedný projektant je autorizovaným stavebným inžinierom reg. č. 5288*T*I4 pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
 • Vypracovanie konštrukčných dokumentácii určených technických zariadení elektrických v rozsahoch E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13 na železničných, električkových a trolejbusových dráhach vo všetkých stupňoch (DUR, DSP, DRS, DSV) podľa požiadaviek zákazníka. Zodpovedný projektant je odborne spôsobilý podľa §27 (elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení) podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. ( Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach)
 • Vypracovanie výkaz/výmer a rozpočtov k príslušným projektovým a konštrukčným
  dokumentáciám
 • Vypracovanie prevádzkových dokumentácii, miestnych prevádzkových predpisov pre obsluhu a prevádzkovanie elektrických zariadení
 • Realizujeme montážne práce, údržbu a rekonštrukcie elektrických zariadení podľa požiadaviek zákazníka. Práce realizujeme s tímom skúsených zamestnancov. V oblasti elektrických zariadení ponúkame komplexné služby
  • silnoprúdové elektroinštalácie a osvetlenie
  • prípojky NN, VN, transformačné stanice
  • slaboprúdové zariadenia a rozvody
 • Merania a diagnostika
  • meranie blúdivých (bludných) prúdov (korozívny prieskum) a ich vyhodnotenie so stanovením požadovaných opatrení podľa predpisu ŽSR TS15 „Zásady pre stavbu, rekonštrukciu a prevádzku železničných mostov a tunelov z hľadiska ochrany pred blúdivými prúdmi“ a TP 03/2014 „TECHNICKÉ PODMIENKY ZÁKLADNÉ OCHRANNÉ OPATRENIA PRE OBMEDZENIE VPLYVU BLUDNÝCH PRÚDOV NA MOSTNÉ OBJEKTY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ“, s prihliadnutím na požiadavky STN EN 50162:2008 „Ochrana proti korózii bludným prúdom z jednosmerných prúdových sústav“ a STN EN 50122-2:2023 „Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 2: Opatrenia proti účinkom blúdivých prúdov vytváraných trakčnými systémami DC“
  • skúšky VN káblových vedení a skúšky VN vzdušných izolácii vlastnými VN skúšobnými zdrojmi SEBA-KMT typ. VLF Sin Wave 45 a SEBA KMT typ. HV test set 110 kV, vrátane lokalizácie plášťových porúch prístrojom ESG NT
  • meranie malých odporov, prechodových odporov a spojitostí mikroohmetrom s meracím prúdom až 10A
  • meranie izolačných odporov NN zariadení napätím až 5000V s funkciami PI a DAR a rozsahom merania do 1TΩ
  • meranie krokových a dotykových napätí a vyhodnotenie uzemňovacích sústav pomocou súpravy Metrel MI 3295 s vysokým testovacím prúdom až 55A
  • trasovanie NN káblových vedení pomocou lokátora Radeton RD5000 WL
  • analýza kvality siete podľa požiadaviek zákazníka a jej vyhodnotenie podľa STN EN 50160:2023 Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejných elektrických sietí kalibrovaným 4Q analyzátorom siete Metrel MI2792 do 1000A
  • meranie oteplenia elektrických zariadení pomocou termo infra zobrazovača (termokamery) FLIR TG267
  • orientačné meranie intenzity umelého osvetlenia luxmetrom
 • Technické a technologické audity elektrických zariadení s vyhodnotením splnenia legislatívnych požiadaviek na prevádzku a údržbu, zhodnotenie technického stavu predmetného elektrického zariadenia zákazníka
 • Inžiniering stavieb – zastupovanie zákazníka v konaní s dotknutými orgánmi, ktoré súvisia s realizáciou stavby

Okrem činností na elektrických zariadeniach sa zaoberáme aj:

• prípravnými prácami k realizáciám stavieb
• uskutočňovaním stavieb a ich zmien
• dokončovacími prácami
• projektovaním stavieb